Professionsrettede handlekompetencer

Project Details

Description

På Pædagoguddannelsen er der blevet iværksat uddannelsesinitiativer med henblik på at styrke og integreret handleelementet i alle uddannelsens undervisningsforløb. Dette didaktiske inspirationskatalog er blevet til som en del af omstillingsprogrammet "Mere og bedre undervisning", hvor mere end 60 undervisere på pædagoguddannelsen har deltaget i delprojektet "Professionsrettede handlekompetencer" i efteråret 2021 og foråret 2022.
Formålet er at videreudvikle uddannelsens didaktiske tilgang, så vores studerende i endnu højere grad trænes i pædagogiske handlekompetencer knyttet til hverdagssituationer fra praksis, og det skal ses i relation til KPs strategi, der betoner uddannelsernes professionsrettethed.

Underviserne, der har deltaget i projektet, har udviklet og beskrevet 28 prøvehandlinger, fordelt på uddannelsens kompetenceområder. Alle prøvehandlinger har været rettet mod at understøtte de studerendes professionsrettede handlekompetence med henblik på at de opnår fortrolighed med det handleberedskab, som er nødvendigt i pædagogisk praksis, og i den hverdag, som de møder i deres praktikker. Derudover bidrager prøvehandlingerne til, at de studerende over tid opnår mod og tillid til at handle på en ansvarlig og kompetent måde i pædagogisk praksis.

Det didaktiske arbejde med professionsrettede handlekompetencer retter sig mod færdighedsmålene og dermed mod de færdigheder som de studerende skal erhverve i løbet af pædagoguddannelsen. Det vil sige, at der i undervisningen arbejdes didaktisk med at de studerende kan og skal ud i en pædagogisk praksis, hvor de skal gøre noget med nogle. Handlekompetencer såsom evne til at indgå i og skabe relationer, kommunikation, myndighed, dømmekraft m.m., er centrale færdigheder for den færdiguddannede pædagog, og inddragelse af træne-øve-elementer såsom praktiske øvelser, rollespil, lege m.m. indgår som et middel til at opnå disse mål. At øve en handlekompetence kan både være at
øve sig i at skrive en underretning, at lave et rollespil, hvor man skal agere en pædagog, der holder en forældresamtale, at lave dialogisk oplæsning for og med sine medstuderende eller noget helt fjerde, hvor fokus er på at kunne noget konkret.

(Kilde: "Professionsrettede handlekompetencer. Didaktisk inspirationskatalog". Københavns Professionshøjskole, pædagoguddannelsen 2022.)
StatusNot started

Keywords

  • learning, educational science and teaching