Projekt BalanceMyDay - Sundhedsfremmende teknologi til socialt udsatte familier.

Project Details

Description

Projekt BalanceMyDay er et ergoterapeutisk forsknings- og udviklingsprojekt. ’BalanceMyDay’ er ik-ke navnet på den teknologi som projektet tilsigter at udvikle, men navnet på det behov som socialt udsatte familier har. De overordnede formål med projektet er gennem en participatorisk baseret ud-vikling af en teknologi understøttet sundhedsfremmende indsats at:

1) At Fremme socialt udsatte familiers aktivitetsbalance i hverdagen.
2) At højne familiernes følelse af succes og glæde ved at kunne ’klare sig selv’ i hverdagen.
3) At mindske familiernes kontakt til social- og sundhedsfagligt personale.

I projektet opereres med følgende forskningsspørgsmål: Hvordan kan en teknologi understøttet ind-sats fremme socialt udsatte familiers aktivitetsbalance i hverdagen?

Projektets målgruppe er socialt udsatte familier i Nordjylland samt sundhedsprofessionelle ansat i nordjyske kommuner. Projektets forventede aftagere er nordjyske kommuner der tilbyder sundheds-fremmende indsatser målrettet socialt udsatte familier.
Succeskriteriet for projekt BalanceMyDay er at den udviklede teknologi understøttet sundheds-fremmende indsats kan implementeres som anvendt værktøj i det sundhedsfremmende arbejde i de nordjyske kommuner som indgår i projektet.

Key findings

Det forventede resultat for projektet er:

1) At de deltagende familier anvender og oplever at den udviklede teknologi understøttet sundheds-fremmende kan bidrage til at familierne finder deres aktivitetsbalance og højner deres generelle sundhed og trivsel.
2) At de deltagende sundhedsprofessionelle har fået indsigt i og kendskab til den udviklede teknologi understøttet sundhedsfremmende indsats, så de kan anvende den i deres sundhedsfremmende ar-bejde med socialt udsatte familier.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1801/11/20