Project Details

Description

Formålet med etablering af borgerkorpset er for det første, at de studerende tidligt i uddannelsen får en forståelse af, at tværprofessionelt samarbejde er en central kompetence i det at være sundhedsprofessionel. For det andet at de studerende får øjnene op for, at borgeren er bærer af den vigtigste viden i samarbejdet med sundhedsvæsenet og dets aktører.

Bekendtgørelserne fra 2008 vedrørende sundhedsfaglige professionsuddannelser medførte, at uddannelserne skulle etablere et samarbejde med henblik på et tværprofessionelt forløb. Dette forløb, der indgik i modul 5, skulle desuden udvikle de studerendes kompetence i kreativitet, innovation og entreprenørskab.

I maj 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af undervisere på tværs af uddannelserne på CAAN grundet nye bekendtgørelser for de sundhedsfaglige professionsuddannelser, der blev gældende pr. september 2016. Med de nye bekendtgørelser steg de tværprofessionelle ECTS-point fra 15 i 2008 til 20 i 20191. Heraf skulle 10 ECTS-point afvikles i uddannelserne første del og de sidste 10 point i ud-dannelsernes sidste dele. Af de samlede 20 ECTS-point blev 5 point afsat til et fælles forløb på uddannelsernes første del på CAAN, hvilket var afsættet for gruppens ar-bejde. Et tværprofessionelt forløb vil blive placeret på 3./4. semester på tværs af uddannel-serne. Dette projekt omhandler en studieaktivitet på 1. semester, ligeledes på tværs af uddannelserne. Der påtænkes en videreudvikling af projektet til det tværprofessio-nelt forløb på 3./4. semester. Hensigten med projektet er at udvikle og etablere et borgerkorps på 20-25 borgere med en bred erfaring fra og tilknytning til sundhedsvæsenet. Borgerne skal indgå i mindre netværk med studerende fra de forskellige sundhedsprofessioner på CAAN. Den konkrete idé er, med inspiration fra University of British Columbia, at de stude-rende i tværprofessionelle team tilknyttes hver ’sin’ borger. På konferencen Patient's Voice 2015 (Patients Voice) berettede projektlederen om, hvorledes de hurtigt fik et korps af 150 engagerede borgere, som blev knyttet til et interprofessionelt team bestående af studerede fra sundhedsuddannelser i 1½ år. Borgerne berettede på kon-ferencen om, at de frivilligt gerne deltog for at bidrage til, at sundhedsvæsnets frem-tidige professionelle kunne lære at samarbejde patient-/borgercentreret. Studerende fra forskellige uddannelser berettede om, hvorledes de gennem borgeren fra uddan-nelsens start fik et skærpet øje på patientens oplevelse, involvering, og partnerskab. På 1. semester mødes borger og studerende i et sådan netværk i december 2016. Gennem initiativet på 1. semester vil viden om og forståelse af tværprofessionelt samarbejde i højere grad være en integreret del i de enkelte sundhedsprofessioner. De studerende anvender denne viden og forståelse, når de mødes på tværs i uddannelsessammenhæng, men også i den monoprofessionelle undervisning og senere i praksis. Endvidere vil mødet med borger med en bred erfaring fra sundhedsvæsenet styrke den studerendes forståelse af vigtigheden i at inddrage borgeren i eget forløb.
StatusFinished
Effective start/end date22/08/1631/12/16

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Datatilsynet (Project partner)

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.