Project Details

Description

Dette VIA forsknings-og udviklingsprojekt er et underprojekt i ét ud af otte delprojekter i det nationale projekt LegeKunst (2019-2023). Kort fortalt og overordnet set har forskningsdelen i Legekunst som mål at skabe viden om: kunst og leg som dannende, samt at pædagoger udvikler et sprog for, hvad der sker, når 3-6 årige beskæftiger sig med kunst og æstetik. Det er i Legekunst ligeledes et mål om, at projekterne skal ske i samskabelse mellem institutioner og kunstnere, uddannelse til pædagog og forskere og en intention om at bringe mere kunst ind i de små børns hverdagsliv, på en måde hvor kunstnere inspirere pædagoger til nye kunstpraksisser beskrives ligeledes i legekunstprojektet.Nærværende underprojekt om legekunstmodel 5 undersøger og skabe viden om samskabelse, og hvordan intentionerne om samskabelse i Legekunst udfoldes og søges praktiseret. Samskabelse anskues ud fra et samarbejdskontinuum med varierende grader af involvering, tværfagligt samarbejde og forandringspotentiale (Brandsen, Steen & Verschuerer 2018; Brandsen & Honingh 2015; Andersen & Espersen 2017). Nærværende delprojekt bidrager således til at besvare forskningsspørgsmålet tilhørende del 2 i VIAs forskning i Legekunst, med forskningsspørgsmålet: ”Hvordan udspilles intentionerne om samskabelse, når pædagoger, kunstnere og personale fra kulturinstitutioner i fællesskab vil inspirere til eksperimenter med kunst?”
Short titlelegekunstmodel 5 møder hverdagslivet
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2030/06/21

Collaborative partners

  • Aarhus University (Project partner)
  • Kulturprinsen, udviklingscenter for børne- og ungdomskultur (Project partner) (lead)
  • University College of Nothern Denmark (Project partner)
  • University College Copenhagen (Project partner)
  • Viborg Kommune (Project partner)
  • UCL University College (Project partner)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.