Project Details

Description

Det er forventningen, at cirka 1.800 elever deltager i pro-jektet hvert år gennem alle tre år. De deltagende elever vil blive fulgt gennem 3 år efter turboforløbet. Formålet er at undersøge forløbenes langsigtede effekter på elevernes faglige udvikling og senere uddannelsesvalg. Data for ef-fekterne indsamles gennem brug af administrative skole-data, spørgeskemadata og registerdata.
I projektet afprøves to turboforløb:
Det ene turboforløb er ”Strategier til læring” og det andet turboforløb – ”Dit liv, din læring”
Effekten af turboforløbene evalueres i et lodtrækningsfor-søg med lodtrækning på skoleniveau, hvor en tredjedel af skolerne implementerer hhv. turboforløb 1, 2 og en kontrol gruppe.
Effekten af et turboforløb evalueres primært på elevernes faglige progression i dansk og matematik, samt på elever-nes trivsel og uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1618/12/19

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aarhus University (Project partner)
  • Metropol EVU (Project partner)

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.