Projekt vejledning og støtte til studerende med psykisk sårbarhed

Project Details

Description

Projektet har som formål på systematisk vis med afsæt i evidensbaseret viden at udvikle ny viden om vejledning af studerende med psykisk sårbarhed. Fokus rettes særligt mod studerende med ADHD, ADD, OCD samt studerende med depression.
Formål med projektet:
-At afdække vejledningsbehov hos studerende med psykisk sårbarhed i deres kliniske del af uddannelsen i primærsektor.

-Udvikling af studiemetoder og vejledningstilbud til studerende med psykisk sårbarhed i den kliniske del af professionsbacheloruddannelsen.

-Gennem aktionslæring at udvikle vejledningskompetencer hos de kliniske vejledere og undervisere i forhold til studerende med psykisk sårbarhed

Projektets metode:
Projektet ønskes gennemført som et ”Aktionslæringsprojekt”, hvor kliniske vejledere for syge-pleje- fysioterapi og ergoterapistuderende fra område Midtbyen medinddrages i projektet som ”medforskere”. Der tages udgangspunkt i praksis, og det tilstræbes, at projektets resultater skal kunne føre til forandring af praksis.
StatusFinished
Effective start/end date03/02/1431/01/16

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aarhus Kommune (Project partner)

Keywords

  • action learning

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.