Refleksiv praksislæring i et dannelsesperspektiv

Project Details

Description

Vores uddannelser inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område er karakteriseret ved at være ”menneskefag” dvs. fag, hvor mennesker er fokus for praksisudøvelsen. For at blive en kompetent og professionel udøver af et sådant fag, må man som studerende lære at bruge sig selv og kunne indgå med situationsfornemmelse, empati og nærvær i relation til og i samspil med fagets målgrupper. Man skal blive i stand til at navigere kvalificeret og fagligt bevidst. De studerende må arbejde med sig selv som personer og søge at gøre faget og fagets praksis til deres eget. Dermed ser vi, at de studerendes udvikling til professionelle, refleksive beslutningstagere og handlekompetente aktører ikke alene sker ved at følge uddannelsens tilrettelagte aktiviteter, men også gennem en mere personlig identitetsdannelse, som foregår sideløbende med uddannelsens praktiske og teoretiske læringsaktiviteter og refleksioner herover.
Refleksion og refleksivitet bliver hermed læringsmæssige udfordringer af central betydning i uddannelserne, idet der i uddannelserne tilbydes måder at tænke på, som gør, at den studerende ikke alene kan forholde sig kritisk til fagets teori og praksis, men også til sig selv som person og kvalificere egne tanker, holdninger, værdier, etik og moral.

Vi er optaget af at udvikle kvaliteten af vores metoder og læringsaktiviteter på et forskningsbaseret grundlag. I projektet vil vi særligt undersøge, hvordan og i hvilket omfang refleksiv praksislæring kan støtte de studerendes dannelsen af personlig og professionel identitet og kompetence.
StatusActive
Effective start/end date01/08/16 → …

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.