Project Details

Description

Et forskningsprojekt i samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon - Center for Ernæring og Rehabilitering, Sjællands UniversitetsHospital - Onkologiske og Palliative enheder samt Syddansk Universitet - Forskningsenheden for Almen Praksis.

Layman's description

Lægmandsresume RePaC
Rehabilitering og Palliative indsatser i hverdagslivet for ældre patienter med Cancer

Udviklingen inden for kræftbehandling og diagnostik har forbedret overlevelsen og medført, at en stigende andel lever med konsekvenserne af kræftsygdom og behandling. På trods af den positive udvikling er især ældre mennesker med lungekræft udfordret i forhold til at kunne opretholde et meningsfuldt hverdagsliv, som har positiv indflydelse på deres oplevelse af livskvalitet. Hidtidige undersøgelser med fokus på rehabilitering og palliation har primært været rettet mod yngre patienter, og der mangler således viden om, hvordan man bedst muligt behandler ældre med kræft.

Lungekræft er en af de største kræftgrupper. Til trods for dette, er det samtidig én af de kræftgrupper, der er forsket mindst i, hvad angår konsekvenser af sygdom og behandling i forhold til påvirkning af hverdagslivet. Selvom man fx ved, at kosten har stor betydning for håndtering af sygdom og behandling, er der manglende viden om, hvordan kostvejledning virker hos ældre med lungekræft. Andre undersøgelser viser, at flere, særligt mænd, helt fravælger at deltage i rehabiliteringstilbud.
For at optimere behandlingsforløbet, herunder særligt de rehabiliterende og palliative (lindrende) indsatser for ældre patienter med kræft, er der således behov for at opsamle viden om de udfordringer, problemer og behov, ældre lungekræftpatienter oplever i forhold til deres hverdagsliv.

RePaCs overordnede formål er at frembringe ny viden til udvikling af rehabiliterende og palliative indsatser målrettet specifikke behov hos ældre patienter med lungekræft med henblik på at give denne målgruppe et meningsfuldt hverdagsliv og livskvalitet.

RePaC består af to arbejdspakker, som tager afsæt i problemstillinger af relevans for hverdagsliv og rehabilitering af ældre med lungekræft. Arbejdspakkerne er udviklet i et partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon, Sjællands Universitetshospital, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet på baggrund af kliniske erfaringer gennem det seneste årti ved Sjællands Universitetshospital, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder.

RePaC bygger på en synergi mellem erfarne forskere og klinikere som med deres forskellige forskningsperspektiver og metodiske tilgange kan kvalificere dette betydelige arbejde. Inddragelse af patienter og deres pårørende i alle faser af arbejdet sikrer arbejdspakkernes relevans samt at projektets nye viden og resultater er rettet mod målgruppens behov.

De to arbejdspakker skal undersøge:
•Hvordan symptomer og bivirkninger fra sygdom og behandling påvirker hverdagslivet og livskvaliteten hos ældre patienter med lungekræft
•Hvordan ældre mænd med lungekræft opfatter egen sygdom og sundhed samt hvorfor mænd med lungekræft har tendens til ikke at deltage i rehabilitering
Arbejdspakkerne gennemføres via forskellige forskningsmetodiske og eksperimentelle tilgange, der knytter sig til patienternes behandlingsforløb.

Resultaterne fra RePaC vil frembringe viden, som vil kunne bruges i udvikling af rehabiliterende og palliative indsatser, målrettet ældre patienter med lungekræft, så de kan opretholde et meningsfuldt hverdagsliv og livskvalitet, trods sygdom og behandling. Desuden vil denne vigtige viden kunne danne baggrund for uddannelse af sundhedspersonale samt medvirke til at løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet.
Short titleRePaC
StatusActive
Effective start/end date01/01/2031/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.