Project Details

Description

I dette forskningsprojekt har vi fokus på, hvordan sygeplejerskerne reagerer på Covid19- krisen, og hvilken betydning COVID-19 får for fremtidig rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker. Sygeplejerskerne udgør en væsentlig del af det samfundskritiske sundhedspersonale, og manglende rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker var allerede inden COVID-19 en alvorlig trussel mod kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser og patientsikkerheden

Projektet indskriver sig i forskningslitteraturen om studerende og nyuddannedes oplevelse af professionel identitet, håndteringen af professionelt ansvar og valg/fravalg af et arbejde i det kliniske felt og undersøger: Hvilken betydning har sundhedsmæssige krisesituationer som COVID-19 for rekruttering og fastholdelse af nyuddannede sygeplejersker?

På kort sigt kan denne viden bruges til at rekruttere og fastholde de sygeplejestuderende, der står overfor at afslutte deres studie til sommer. På længere sigt er det håbet, at projektet vil bidrage til en kvalificering af sygeplejerskeuddannelsens curriculum, således kommende generationer af sygeplejersker allerede undervejs i grunduddannelsen uddannes til at kunne håndtere det professionelle ansvar og det øgede pres, der knytter sig til pandemier som COVID-19 – både nu og efterfølgende.

Undersøgelsen er designet som et panelstudie og der gennemføres to panelundersøgelser (en survey og en kvalitativ mobiletnografisk undersøgelse) med hhv. bachelorstuderende og nyuddannede sygeplejersker.
StatusActive
Effective start/end date01/05/2001/05/25

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.