Project Details

Description

Bevægelse og leg er altafgørende for børn og unges udvikling, og de rigtige fysiske rammer kan fremme mulighederne og motivationen for at øge bevægelsesglæden og mængden af den samlede fysiske aktivitet. Den altovervejende del af idrætsfaciliteter er bygget og indrettet med henblik på voksne og i bestræbelsen på at opfylde internationale regler for banestørrelser indenfor et snævert udsnit af sportsdiscipliner. Sportens rationelle logik er ofte langt fra eller direkte i modsætning til børns spontane og kreative bevægelsesudfoldelse og sportens rum appellerer derfor ikke altid til børn. Bogen undersøger og diskuterer hvordan man kan bygger bevægelsesfaciliteter til børn.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/0801/10/09

Keywords

  • architecture
  • children
  • movement
  • sports
  • body

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.