Project Details

Description

Hvad er udfordringen?
Den ny skolereform medfører nye udfordringer for både elever, lærere og pædagoger. Den udfordring, som dette projekt vil arbejde med, handler om at se muligheder i "Rum til bevægelse". At opdage nye steder til bevægelse på den enkelte skole, der skaber værdi for både elever og det pædagogiske personale – og samtidigt giver dem en metode til at arbejde og tænke innovativt i forhold til udnyttelsen og anvendelse af rum.

Bevægelse ses i skolereformen både som sundhedsfremmende (45 min. om dagen) og som middel til anderledes arbejds- og læringsformer. Bevægelse har således fået større opmærksomhed både som middel og mål.
Men pladsmangel til bevægelse og elevernes manglende motivation for at lave bevægelse opleves af lærerne som en stor udfordring. Nogle undervisere påpeger, at de ikke er klædt på til og ikke har det innovative mind-set der er nødvendigt for at udvikle bevægelses-området og se mulighederne i de nye krav, der stilles til struktureringen af skoledagen.

Hvordan tager vi fat på udfordringen?
For at løse udfordringen er det nødvendigt at arbejde på tværs af skolens interessenter og anerkende forskellige perspektiver. Eleverne, det pædagogiske personale, skoleledelse, studerende fra læreruddannelsen i Silkeborg skal derfor aktivt deltage i en innovativ proces, hvor de får mulighed for at åbne op for nye måder at se rum og bevægelse på.
Den brede målgruppe understøtter ejerskab og involvering i den innovative idegenererings- og implementeringsproces. Processen faciliteres af et facilitatorer-team fra VIA.

Målet er med udgangspunkt i innovative metoder og processer, at deltagerne får mulighed for at opdage nye, skæve vinkler og potentialer ved skolens rum. Integreret heri arbejdes med deltagernes mind-set og vaner i bevægelsesrutinerne, sådan at deltagerne tilegner sig innovative metoder de kan anvende i deres dagligdag i skolen og på uddannelsen.
Dette sker ved at sætte fokus på den måde deltagerne "plejer" at bruge skolen på, ved at etablere et nyt, nysgerrigt blik på den etablerede praksis og ved at implementere de innovative arbejdsmetoder. Derved arbejdes på "kanten af boksen", således at innovationen fremmes og skaber værdi for både skolen og deltagerne.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1501/11/15

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Buskelundskolen (Project partner)

Keywords

  • innovative teaching
  • school development
  • innovation and entrepreneurship

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.