Samarbejde mellem lærere og pædagoger efter folkeskolereformen

  Project Details

  Description

  3 årigt ph.d.-projekt, som kvalitativt undersøger, hvordan samarbejdet er og er muligt i mellem lærere og pædagoger efter seneste folkeskolereform (2013) på 3 case-skoler, og hvilket potentiale samarbejdet har for at understøtte alle elevers deltagelse i folkeskolen.

  Projektet er multimetodisk, og anvender således flere kvalitiatve empirielementer så som observation, interviews og dokumenter som grundlag for at analysere, hvordan lærere og pædagoger samarbejder. Primære data er observationsdata som konstrueres igennem at følge (skygge) lærere og pædagoger i deres hverdag i nogle uger på henholdsvis 3 case-skoler.

  Teoretisk bevæger projektet sig indenfor en pragmatisk og praksisteoretisk teoriramme, så fokus på samarbejdet handler meget om, hvad lærere og pædagog gør i hele den situation som de er i på deres respektive folkeskoler. Samarbejdet konstrueres altså som situationelt, hvor situationen mestendels er indeholdt indenfor de organisatoriske rammer af folkeskolen, dog med udstikkere i form af relationer til netværk udenfor folkeskolen. Projektet hovedanalyse er på den måde centreret omkring situationsanalyser af samarbejdshændelser på case-skoler, og hvordan disse fremstår som praktisk intelligente for lærere og pædagoger givet den situationelle helhed. Situationer som helheder med flere aspekter involveret kan gøre nogle måder at samarbejde på nemmere end andre, mens andre situationer besværliggør samarbejde i en sådan grad, at der ikke opstår særlig mange hændelser som kan kvalificere sig til at være et samarbejde. På den måde distribueres potentialer i et samarbejde på særlige måder eller i særlige praksiskanaler, som ses som mulige handleretninger. Samarbejdet er således arbejde sammen med andre omkring noget fælles, som i samme omfang som alt andet arbejde på en folkeskole påvirkes af den situationelle helhed på skolen.

  Samarbejde betragtes altså i projektet som situationelt og transaktionelt i den forstand at den konstante vekselvirkning mellem mange både humane og non-human aspekter i situationen påvirker samarbejdet. Forståelsen af samarbejde indeholder også et fokus på de mellemmenneskelige relationer mellem lærere og pædagoger men søger at placere relationerne situationelt, hvorfor projektet søger en mere sociologisk forståelse af samarbejde og mindre psykologisk. I den forståelse inddrager projektet mere post-moderne teori om intensitet og intensiteter i folkeskolen og i samarbejde som fænomen.

  Layman's description

  Hvordan er det muligt at lærere og pædagoger samarbejder som de gør i folkeskolen efter folkeskolereformen (2013)
  Short titleLærere og pædagogers samarbejde
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1701/01/20

  Keywords

  • education, professions and jobs

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.