Samarbejde på tværs om inklusion og lige muligheder

  Project Details

  Description

  Med den nye inklusionspolitik og skolereform ændres hverdagen for den danske folkeskole både for ledelse og medarbejdere - og for børnene. På nogle skoler betyder det, at den udvikling, der allerede er tegnet op, kan forsætte, men for langt de fleste skoler betyder det en ændring af arbejdsorganiseringen, af samarbejdsflader, af medarbejdergruppen, af undervisningsforløb og tilrettelæggelse, af didaktik og læringsmiljøer. Forskningssatsningen ønsker gennem de kommende år at skabe et forskningsmiljø, der arbejder systematisk og innovativt med professionsrettet og professionsrelevant forskning på dette område.

  Forskningssatsningen ’samarbejde på tværs om inklusion og lige muligheder’ udgør en selvstændigt forskningssatsning under programmet: Diversitet og social innovation, under F&U på UCC. Satsningens oprindelige titel lyder: Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder i sundhed - og knytter sig til ambitionen om at skabe praksisrelateret forskning indenfor feltet omkring det tværprofessionelle samarbejde.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/1301/03/17

  Keywords

  • social inclusion
  • public school
  • professionalism
  • child psychology
  • professional identity

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.