Project Details

Description

Projektet sigter mod at udvikle kvaliteten i sprogmiljøet i to øst- og midtjyske vuggestuer i et tæt samarbejde mellem vuggestuepædagoger og tilknyttede VIA-konsulenter. Udgangspunktet er de medvirkende pædagogers egne forståelser af og erfaringer med kvalitet i sprogarbejdet, som suppleres med indsigter fra strukturerede ITERS-3 observationer foretaget af VIA-konsulenterne. Pædagoger og VIA-konsulenter foretager en fælles analyse af begge typer ’kvalitetsdata’, og denne analyse danner afsæt for lokale udviklingsforløb i de to vuggestuer. Her fastlægger pædagogerne i hver af vuggestuerne med sparring fra de tilknyttede VIA-konsulenter et lokalt fokus og planlægger, gennemfører og evaluerer et aktionslæringsbaseret udviklingsforløb, der sigter mod at udvikle kvaliteten i vuggestuens sprogmiljø. Projektet afsluttes med lokale vidensdelingsarrangementer i de to vuggestuer og et regionalt inspirationsarrangement i BUPL-regi.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/2031/12/22

Collaborative partners

  • (lead)
  • BUPL Aarhus
  • BUPL MidtVestjylland

Keywords

  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.