Project Details

Description

Samskabelse figurerer som positivt buzz-word i kommuna-le strategipapirer, i den politiske debat og i velfærdsuddan-nelsernes studieordninger. Der afholdes konferencer og debatdage, Universiteter udvider deres kapacitet inden for forskningsfeltet samskabelse og Professionshøjskolerne udbyder kompetenceudvikling inden for feltet. Men spørgsmålet er, hvordan de mange hensigter og initiativer ser ud fra de velfærdsprofessionelles perspektiv - det vil sige fra pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgi-veres stol.

De forskelligartede initiativer i forhold til samskabelse i praksis og den kompleksitet, som det rummer, rejser en række problemstillinger. Hvordan oplever de velfærdspro-fessionelle deres rolle i den samskabelsespraksis, de møder i deres professionelle virke? Hvilke kompetencer forud-sætter det, når velfærdsprofessionelle skal indgå i, bidrage til eller facilitere samskabelsesprocesser? Hvordan mani-festerer samskabelse sig, når de velfærdsprofessionelle gør det (samskaber) i praksis - og hvilke motiver lægger de til grund for det?

Key findings

Projektet forventes at bidrage til større viden om, hvilke kompetencer, der er nødvendige, når velfærdsprofessionel-le skal designe, gennemføre og evaluere samskabelsespro-cesser.
Samtidig forventes det, at de to delprojekter på forskellig vis bidrager til ny viden om de vilkår, barrierer og mulighe-der, som de velfærdsprofessionelle møder i samskabelses-arbejdet.

Denne viden skal bidrage til at kvalificere professionsud-dannelserne i relation til samskabelse. Samtidig er det ambitionen, at projektet fører til indlæg i debatten om samskabelsesbegrebets potentialer og udfordringer i en professionsfaglig kontekst. Sidst arbejdes der på, at den nye viden kan bringes i spil i en praksisrettet publikation, der giver viden og værktøjer til samskabelsesprocesser.
Short titleSamskabelse
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/19

Collaborative partners

  • Ringkøbing-Skjern Kommune (lead)

Keywords

  • research designs, theory and method
  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.