Samspil mellem profession og uddannelse

  • Klausen, Martin Søland (Co-researcher)
  • Maibom, Inger (Co-researcher)
  • Lund, Lisbeth Revsbæk (Co-researcher)
  • Hedegaard, Karen (Co-researcher)
  • Rasch-Christensen, Andreas (Co-researcher)
  • Lomborg, Louise (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet har undersøgt de mange interessante elementer, man finder i mellemrummene mellem uddannelse og profession. de enkelte delprojekter indkredser begreber som viden, erfaring, refleksion, læring og rum og søger at belyse, hvilken betydning disse begreber får, når de sættes i spil med discipliner som dataindsamling, databearbejdning, feltarbejde og teaching lab.
Hvilke diskurser hersker i professionsuddannelserne i rummet mellem uddannelse og profession?
Og er der rum for fordybelse og refleksion?
StatusFinished
Effective start/end date04/08/0804/01/10

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.