Project Details

Description

For at sikre fremdriften i projektet etableres ved projektets start et set-up for evaluering i projektet, hvor der både gives mulighed for at lave løbende evalueringer på fælles aktiviteter og en større midtvejsevaluering. Evalueringerne skal tage temperaturen på, hvordan aktiviteterne modtages hos de studerende og ved virksomhederne. Samtidig skal de danne basis for fælles læring i projektet, hvor denne læring føres tilbage i aktiviteterne gennem en kontinuerlig tilpasning af aktiviteter. Dette skal sikre, at den fortsatte læring forankres i projektet. VIA University College er ansvarlig for evalueringsindsatsen. Der vil blive udviklet et evalueringsværktøj, der sikrer en evaluering der følger de studerende gennem de længerevarende forretningsudviklingsforløb/innovationsforløb. Med dette værktøj vil de studerende regelmæssigt evaluere forløbet i
perioden. Evalueringsværktøjet vil både undersøge de studerendes kognitive (økonomiske og strategiske) og ikkekognitive
kompetencer (kreativitet og håndtering af usikkerhed). Resultaterne fra evaluering skal bl.a. bruges til at tilpasse modulerne i et givent forløb, så de studerende fastholdes og støttes i forløbet, hvormed der sikres et brugbart resultat for de deltagende virksomheder. Derudover vil der også blive gennemført evalueringer af virksomhedernes opnåede resultater på baggrund af samarbejdet med studerende, bl.a. jobskabelse og implementeringsgraden af løsningsforslagene.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1931/08/22

Collaborative partners

 • Region Midtjylland (Project partner) (lead)
 • Erhvervsakademiet Dania (Project partner)
 • Erhvervsakademiet MidtVest (Project partner)
 • Aalborg University (Project partner)
 • CLL Campus Varberg (Project partner)
 • Drivhuset (Project partner)
 • Connect Väst (Project partner)
 • Chalmers Tekniska Högskola (Project partner)
 • EU Interreg midler

Keywords

 • innovation and entrepreneurship
 • innovation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.