Sektorprojekt om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

  Project Details

  Description

  Brændende platform - Baggrund og formål med projek-tet
  Projektet er en del af et større sektorprojekt, der ledes af VIA og finansieret af midler fra Styrelsen for forskning og uddannelse. Sektorprojektets titel er: ”Understøttelse af viden, uddannelse og kompetenceudvikling inden for dagtilbudsområdet”.
  Projektet skal kvalificere implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og læringsmiljøer i dagtilbud i Danmark. Desuden skal projektet bidrage til en styrket kvali-tet af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, herunder fokus på læringsmiljøer og på udsatte børn og unge. Projektet er opdelt i 4 initiativer, hvoraf de første to har fo-kus på videreuddannelsestilbud til praksis (se ansøgning mv. i SoD. Sag nr. 112598)
  Hver af de seks deltagende professionshøjskoler har ansvaret for et tema under initiativ 4, der har som formål at udvikle undervisningsmateriale og kompetenceudvikling af undervisere. Dette drejer sig om a) udvikling af undervisningsmateriale, der kan bruges i grunduddannel-sen og videreuddannelsen samt om b) kompetenceudvikling af undervisere.
  Temaet ”Faglig ledelse og organisering af pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud” er UCC’s delprojekt/tema under initiativ 4. Arbejdet skal udføres, så der skabes produkter, som kan være af interesse for alle professionshøjskoler.
  Temaet ”Faglig ledelse og organisering af pædagogiske læringsmiljøer” omfatter også spørgsmålet om åbne dagtilbud og knytter an til øvrige temaer i projektet, som udvikles af de øvrige UC’er, fx UCL- temaet ’Udsatte unge’.
  Arbejdet skal ydermere kobles til to tværgående forhold: 1) processuelle forhold (kvalitet i interaktioner mellem børnene, mellem personale og barn/børn, forældre, dagens rytme mv.) og 2) strukturelle forhold (fysiske rammer, organisering af tid og personale-ressourcer, normering mv.) og forskellige situationer og interaktioner: Leg, rutiner, spontant opståede situationer, planlagte aktiviteter og forløb mv.
  Projektets leverancer
  • Deltagelse i workshop med UCC-temaet på konference i UC-regi den 1. marts.
  • Undervisningsmateriale, der primært er rettet mod pædagoguddannelsens SK1-forløb i dagtilbudsspecialiseringen. Form og omfang aftales med Randi Bjørndal Jensen.
  • Stillingtagen til, hvorvidt dele af undervisningsmaterialet er mere velegnet i SK-2-forløbet.
  • Undervisningsmateriale i form af PPT og vejledning eller lignende rettet mod en forelæs-ning for alle studerende på grundfagligheden (afholdes før 1. praktik).
  • Bidrag til en litteratur-/forskningsoversigt.
  • Kursusmateriale, der udarbejdes i samarbejde med VU. Form og omfang aftales med Helle Kildevang.
  • Abstrakt og manuskript til 1-2 artikel(er) i en antologi, der redigeres på sektorniveau af Trine Holst Mortensen, UCC og Torben Næsby, UCN.
  Short titleFaglig ledelse og organisering af pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud
  StatusFinished
  Effective start/end date01/12/1701/11/18

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.