Self-Determination Theory og Motivational Interviewing som sundhedspædagogisk ramme for NCP-modellen i individuel kostvejledning

Project Details

Description

The Nutrition Care Proces modellen (NCP-modellen) er en vejledningsmodel, som anvendes af kliniske diætister. Der er tale om en amerikansk model, som nu også er ved at blive implementeret i Danmark. I nærværende projekt har fokus været på at undersøge, hvordan Self-Determination Theory (SDT) og Motivational Interviewing (MI) kan anvendes i samspil med - og styrke - NCP-modellen. Dette bl.a. med fokus på at undersøge, hvordan modellen kan tilpasses danske forhold.
Projektet har fundet, at der er godt belæg for at samtænke MI og SDT, da SDT bidrager med en teoretisk forklaringsramme for MI, der oprindeligt er udsprunget af praksiserfaringer. Ligeledes ser MI og SDT ud til at være lovende tilgange, når der arbejdes med ændring af kost- eller livsstilsvaner, hvorfor de også må tænkes anvendelige i den kliniske diætists arbejde.
I referencemanual til NCP-modellen nævnes det, at MI kan bruges som én strategi blandt flere, men det uddybes ikke konkret, hvordan eller hvor meget, MI kan tænkes ind. MI er en personcentreret samtaleform, der baserer sig på samarbejde, empati, accept og fremkaldelse af den enkeltes forandringsudsagn og indre motivation. Sat i relation til den diskurs, der aktuelt er fremherskende i det danske sundhedsvæsen, hvor patienten forventes at blive inddraget og tage ansvar for egen sundhed, giver det derfor god mening at tænke MI ind som en sundhedspædagogisk ramme for NCP-modellen. Det kunne være én måde at lette implementeringen af en amerikansk model på, til danske forhold.
StatusFinished
Effective start/end date03/02/1415/02/15

Keywords

  • counseling
  • health education
  • method
  • relations
  • theory-practice
  • motivation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.