Sensory based approaches in home-based occupational therapy for adults within a community mental health setting – a feasibility study

Project Details

Description

Projektet skal ses i forlængelse af projekt: Sansebaseret tilgang i socialpsykiatrien. Projektet er startet som et udviklingsprojekt; med afprøvning af sansebaseret tilgange i socialpsykiatrien. Dette udviklingsprojekt er færdiggjort i 2018, og formidles gennem nærværende projekt som et feasibility studie med titlen: ‘Sensory based approaches in home-based occupational therapy for adults within a community mental health setting – a feasibility study’.

Formålet med feasibilitystudiet er at afprøve, om ergoterapeut-initierede sansebaserede tilgange i socialpsykiatrien kan supplere den socialpædagogiske indsats, som borgere i forvejen modtager i hjemmet.
Evaluering og rapportering af studiet sker gennem tre områder, der alle undersøger feasibility af interventionen.

1.Evaluering af interventionens acceptabilitet og brugbarhed
Dette undersøges gennem udførelse af:
-Enkeltpersonsinterview af bostøttemodtagere
-Fokusgruppeintervew af bostøttemedarbejdere
-Fokusgruppeinterview af de ergoterapeutiske konsulenter, der har iværksat interventionen hos
projektets deltagere

2.Kvantitativ evaluering af, hvor vidt interventionen blev accepteret og i hvor høj grad den blev gennemført i en projektperioden.
-Dette foregår gennem simple optællinger og procentberegninger ud fra projektnotater.

3.Undersøgelse af hvor vidt deltagerne, der modtog interventionen, forbedrede deres
aktivitetsudførelse i behandlingsperioden.
-Dette foregår gennem deskriptiv statistisk bearbejdning af data på COPM skala vedr.
aktivitetsudførelse og tilfredshed ved baseline og ved interventionens afslutning.

Layman's description

En undersøgelse (feasibilitystudie) af interventionen: Sansebaseret tilgang i socialpsykiatrien mhp at undersøge gennemførligheden af interventionen i det socialpsykiatriske område. Studiet kan dermed danne basis for en evt justering og eller implementering af tilgange i et bredere felt.
Short titleFeasibility studie
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1831/01/24

Keywords

  • occupational therapy
  • coping
  • social psychiatry

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.