Shadow Education i Danmark – uddannelse og fritid, præstation og konkurrence

Project Details

Description

Baggrund
Kommerciel initieret og privat organiseret lektiehjælp og ekstraundervisning har i de seneste årtier, i særlig grad i de østasiatiske lande, undergået en massiv intensivering og er nu et fremherskende element i mange forældre og elevers uddannelsesvalg i hele verden. Med ønsket og håbet om at forbedre elevernes akademiske præstationer og dermed bestå adgangsgivende eksamener, tilmeldes eleverne forskellige former for privat lektiehjælp eller ekstraundervisning, uden for skolens og det offentliges regi.
Dette fænomen kaldes i den engelsksprogede forskning for Shadow education (eller private supplementary tutoring), da det efterligner eller skygger, den offentlige skolegangs formelle procedurer og til en hvis udstrækning metoder.
Forskere på området peger på en markant stigning i brugen af den private lektiehjælp, og i de skandinaviske lande har lektiehjælpsmarkedet ikke tiltrukket sig stor opmærksomhed i den pædagogiske forskning, ej heller politisk bevågenhed. Det synes både oplagt og nødvendigt at spørge til hvilke skole- og uddannelsesmæssige virkninger det kan have, at der opbygges et privat uddannelsesmarked i ’skyggerne’ af det officielle uddannelsessystem. Dertil kommer spørgsmålet om hvilke betydninger og indvirken en udvidet brug af privat lektiehjælp har for det danske skolesystem og for børn og unges fritidsliv (hvor lektiehjælpen tidsmæssigt er forankret).
Hvordan påvirker det danske skoleelever og deres forældre, at der på få år er opstået et marked for uddannelse, de i nogen grad nu og med stor sandsynlighed på sigt, kan blive nød til at forholde sig til i relation til deres uddannelse?
I dette forskningsprojekt vil vi med udgangspunkt i et kvalitativt undersøgelsesdesign, udforske fænomenet i Danmark med fokus på, hvorfor børn og forældre vælger at prioritere ekstra lektiehjælp, hvilken betydning der får for børnenes fritidsliv og hvilke spørgsmål det mere generelt rejser i forhold til vores (fremtidige) skole- og uddannelsessystem.

Forskningsspørgsmål
–Hvorfor vælger forældre og elever at prioritere private undervisningstilbud uden for offentligt regi?
–Hvordan oplever elever og forældre den private lektiehjælp?
–Hvilken betydning har det for elevers fritidsliv, at de og deres forældre prioriterer ekstra lektiehjælp?StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Collaborative partners

  • (lead)
  • Aarhus University

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.