Skriftlighed i læreruddannelsen

  Project Details

  Description

  Projektet kortlægger den eksisterende skriftlighed, kvantitativt og kvalitativt, gennem varierede optællinger og interview med bruger-ne – såvel undervisere som studerende. Indhentede data fremstilles skematisk og grafisk, så også andre end projektdeltagerne har adgang til dem. Dette arbejde giver et nødvendigt overblik over skriftlighedens former og rolle(r) i og på tværs af fag, et overblik der siden danner afsæt for en systematiske og teoribaserede analyser af fx skriftlighed koblet til læring og vidensformer; af skriftlighedens indlejring i den samlede studiekultur ; af forholdet mellem skriftligheden i lærerprofessionen og lærerstudiet . Analysen skal udmunde i vurderinger og anbefalinger i forbindelse med hensigtsmæssig progression mod akademisk skrivefærdighed, muligheder og grænser for tværfaglig konsensus om genrer og krav, skriftlighedens uudnyttede didaktiske potentialer og hensigtsmæssig udnyttelse af res-sourcer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/0901/07/10

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.