SmartFilter-Fe: Add-on løsning til jernfernelse fra råvand

Project Details

Description

Projektet fokuserer på at reducere vand og energiforbrug i drikkevandsproduktionen.

Projektet gør op med det traditionelle filterdesign, hvor jernefjernelse, ammonium omsætning og manganfjernelse foregår i det samme store filterbassin. Ved at adskille processerne fysisk i en modulær opbygning, kan der tages individuelt hensyn til hver proces. Omfattende proof-of-concept forundersøgelser på 4 vandværker forud for dette projekt har vist, at jern afsættes i de øverste 10-20 cm af sandfiltret. Når jernet tilstopper det øverste lag af filteret, så er det nødvendigt at rense filteret ved returskylning.

Traditionelt filterdesign medfører, at hele filterbassinet skal returskylles. Dette er bekosteligt mht. til både vand og energi. Ved at anvende en ny filterarkitektur hvor jernfjernelsen isoleres fra resten af behandlingen - SmartFilter kalder vi det - forventes en reduktion af vandspildet i forbindelse med returskylning på mindst 50%. Dette kan opnås, fordi sandfilteret til jernfjernelsen ikke behøver så stor en beholder. Når jernfjernelsen sker i et lille forfilter, så kan der returskylles mere effektivt og processen kræver mindre vand og energi. Endvidere forventes en betydelig forbedring af ammonium omsætning og mangan fjernelse i de efterfølgende filtre, hvor disse processer foregår, da de ikke længere forstyrres af hyppige returskylninger pga. jerntilstopning.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1729/03/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.