Socialøkonomi i pædagogiske institutioner projekt-id 150818

Project Details

Description

Det tyder på, at det sociale entreprenørskab og den sociale innovation inden for et bredt pædagogisk område er et felt, der på en og samme tid både udvides, differentieres og ensartes. Og det er et felt, som i nogen grad har været overset, også af forskningen. Vi ser et behov for at få kortlagt socialøkonomiske dimensioner i et bredt pædagogisk felt, og finde ud af, hvad det indebærer for hvem og hvad, at organisationer og institutioner definerer sig som del af en socialøkonomisk sektor. Projektets forskningsspørgsmål: Hvad kendetegner en pædagogisk institution, der definerer sig som del af et socialøkonomisk felt? Vi foretager en kvalitativ undersøgelse af tre udvalgte daginstitutioner tilknyttet forening De frie børnehaver og fritidshjem.
StatusFinished
Effective start/end date15/01/1401/02/15

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Landsforeningen for frie børnehaver og fritidshjem (Project partner)

Keywords

  • innovation and entrepreneurship

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.