Socialpædagogik inden for specialområdet

  Project Details

  Description

  Forskningssatsningen Socialpædagogik inden for specialområdet er placeret under UCC´s forskningsprogram Diversitet og Social Innovation. Formålet med satsningens forskning er at producere viden om, hvordan en socialpædagogisk tænkning og praksis kan kvalificere en almengørelse af hverdagslivet for mennesker, som forstås eller forstår sig selv som anderledes. Dette gøres gennem at undersøge, udvikle og eksperimentere sammen med feltet. Der arbejdes ud fra et relationelt perspektiv, hvilket vil sige, at der både lægges vægt på subjektet og på de omgivelser, der har betydning for subjektet. Det enkelte menneske kan således have nogle forudsætninger som eksempelvis omsorgssvigt, psykisk sårbarhed, fysisk handikap, ADHD etc., som man er nødt til at tage med i betragtning i det pædagogiske arbejde. Men for at forstå, hvordan menneskers vanskeligheder opfattes og konstrueres, må der også kigges på de aktuelle dominerende forståelser af det normale og det afvigende, og hvordan forståelserne formes af og i en praksis. Satsningen Socialpædagogik inden for specialområdet planlægger at arbejde med to sideløbende projekter, som tilsammen sigter mod at kvalificere den socialpædagogiske uddannelse, diskussion og praksis ved at fokusere på diversiteten i feltet og bringe de forskellige stemmer og perspektiver, som findes i feltet i dialog med hinanden. Projektet har en tidshorisont på 3 år og forventes afsluttet ved udgangen af 2018. Her i foråret 2016 har vi brugt en del tid på at være rundt på pædagoguddannelsesstederne og tale med undervisere og studerende, ligesom vi har besøgt en række forskellige institutioner – herunder en del steder, hvor vi har været på feltbesøg og fulgt arbejdet i en eller flere dage. Hele denne afsøgningsproces har på forskellig vis bidraget til at indkredse forskellige forståelser af socialpædagogernes arbejdsfelt og af specialiseringen i social- og specialpædagogik, som har indgået som et relevant og inspirerende vidensgrundlag for projektbeskrivelsen.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1601/01/18

  Keywords

  • socially endangered

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.