Sprog og læreprocesser hos de studerende i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole

Project Details

Description

Læreprocesserne hos de studerende i PSHsprofessionsbacheloruddannelser er i vid udstrækning sprogligt bårne. De sproglige udfordringer træder ofte særligt tydeligt frem, når der er tale om tosprogede studerende med dansk som andetsprog eller om internationale udvekslingsstuderende, men er på ingen måde forbeholdt disse grupper. Mange sproglige problemer opdages sent, nogle forbliver usynlige for andre end den studerende selv, og andre håndteres gennem ad hoc-løsninger og symptombehandling. Der mangler således systematisk indsigt i den sproglige side af de studerendes læreprocesser for på sigt at bidrage til at skabe et bedre og mere sprogligt og kulturelt sensitivt uddannelsestilbud i PSH.Der er tale om en indsats af forberedende karakter, og sigtet er at skabe et første overblik over udfordringer, behov og muligheder samt at pege på udviklingsmuligheder i det fortsatte arbejde med sprog og læreprocesser hos de studerende i PSH. Projektet undersøger og afdækker minoritetsstuderendes oplevelser af studium og studiesociale aktiviteter på VIAs læreruddannelser.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1001/01/12

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • LærDansk (Project partner)

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.