Project Details

Description

Introduktion.
Studerendes digitale læringsmiljø og hvorledes de studerende agerer deri, har de senere år være genstand for flere undersøgelser. Caviglia et al (1) fandt blandt andet at universitetsstuderende digitale læringsmiljø kunne forstås som en medieøkologi, hvor institutionelle LMS spiller en vigtig rolle, men ”… kun en lille del af de studerendes samlede brug af værktøjer i relation til samarbejde.” I artiklens konklusion rejses et nyt spørgsmål som omhandler ”… hvilken rolle underviserne spiller og kan spille for de studerendes læringsmiljøer og valg af værktøjer?”. Hvorledes gymnasielever agerer i det digitale læringsmiljø er blandt andet undersøgt af Boi et al. (2), som når frem til at gymnasielever besidder et ”digitalt instinkt”, som blandt andet betyder, at de er handleduelige og at der valg af digital løsning præges af intuition i frem for refleksion. Af artiklen fremgår desuden at ”Med afsæt i det digitale instinkt skal eleverne bevæges fra en vanebaseret, rutinepræget og intuitiv praksis til en sprogliggjort, bevidst og spørgende praksis.” Gymnasieelever udgør en væsentlig andel af studerende som optages på professionsuddannelserne, og det er vores erfaringer fra vores daglige undervisningspraksis at processen med at give gymnasieelever en reflekteret digital praksis, ikke opleves at være afsluttet i gymnasiet. Kombineres den erfaring med den kendsgerning, at de til de forskellige professionsuddannelser er knytte professionsspecifikke digitale kompetencer, betyder det at studerende på professionsuddannelserne som en del af uddannelsen skal gennemgå en digital kompetenceudvikling.
Formål:
Formålet med dette projekt er kvalificere professionsuddannelsers stilladsering af studerendes udvikling af digitale studiekompetencer.
Problemstilling:
Projektet ønsker at belyse følgende forskningsspørgsmål:
- Hvordan stilladseres studerendes udvikling af digitale studiekompetencer fra et studenterperspektiv?
Forskningsspørgsmålet belyses ved følgende undersøgelsesspørgsmål
- Hvorledes oplever studerende på professionsuddannelserne stilladsering af deres digitale kompetenceudvikling?
- Hvilke ligheder og forskelle er der i studenterperspektiv på stilladsering af studerendes digitale kompetenceudvikling på forskellige professionsuddannelser?

Data og metode
Problemstillingen ved dels blive belyst med en spørgeskemaundersøgelse dels ved gruppeinterviews.

1. Caviglia F, Dalsgaard C, Davidsen J, Ryberg T. Studerendes digitale læringsmiljøer: læringsplatform eller medieøkologi? Tidsskr Læring Og Medier LOM [Internet]. 16. januar 2018 [henvist 19. august 2021];11(18). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lom/article/view/96928
2. Boie MAK, Dalsgaard C, Caviglia F. Det digitale instinkt: Gymnasieelevers digitale praksis. Tidsskr Læring Og Medier LOM. 8. december 2020;13(23):19.

StatusActive
Effective start/end date08/06/2101/07/24

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • bioanalyst
  • teacher education
  • educational science studies
  • nurse education