Styrkelse af de studerendes studiekompetence og forståelse for eget fagligt niveau på modul 9 på Bioanalytikeruddannelsen

  Project Details

  Description

  Eksperimentets formål er at styrke den enkelte studerendes bevidsthed om eget faglige og studietekniske niveau – bl.a. ved bedre udnyttelse af selvstudietid øget fokus på skriftlighed - og ved at motivere studerende til at arbejde med konkrete mål for eget læringsniveau.
  Der er således projektets mål at styrke de enkelte studerendes lærings- og udviklingskompetence og derved uddanne mere selvstændige, udviklingskompetente og innovative dimittender til gavn for de laboratoriemedicinske afdelinger ved danske hospitaler og den bioteknologiske industri.
  Opfyldelse af målet skal dels ske gennem udvikling og implementering af peer-feedback workshops der på baggrund af skriftlige afleverede portfolio-opgaver vil stimulere den enkelte studerendes evne til refleksion og selvevaluering og stillingtagen til egen indsats gennem et studieforløb (modul) samt ved flere timer, hvor de studerende kan komme i kontakt med undervisere/fagpersoner både i teorilæringsrummet og i laboratoriet
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/1531/12/15

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.