Styrkelse af praktiksamarbejde og praktikvejledning ift. RPL på UCN Teknologiuddannelserne

Project Details

Description

Projektets formål er at styrke den studerendes refleksionsudbytte af praktikperioder på teknologiområdets grunduddannelser ift. praksisomsættelse og videreudvikling af egne professionsfaglige, generelle og personlige kompetencer i et jobperspektiv.

Projektet er relevant for områdets uddannelser fordi uddannelsernes læringsmål for praktikperioderne hovedsageligt fokuserer på omsættelse af den studerendes konkrete fagviden til anvendelse i specifikke praksis-situationer på praktikstedet. Der er således ikke automatisk fokus på at den studerende også skal anvende praktikperioden til at vurdere egne kompetencer og de oplevede miljøer og kompetencekrav på praktikstedet i et jobperspektiv - og reflektere over egen jobparathed og matchet mellem den oplevede jobramme og egne faglige og udviklingsmæssige ønsker. Denne refleksion kan i dag til tider være understøttet af dialogen med praktikvejleder fra uddannelsen - men refleksionen understøttes ikke konsekvent og systematisk fra uddannelsen i alle individuelle praktikforløb.

Det er derfor projektets målsætning at udvikle en samlet procesramme for uddannelsesstedets dialog med praktikvært og studerende før, unde rog efter praktikperioden - som understøtter at denne refleksion finder sted, og faciliterer den i det omfang den studerende måtte have behov for det. Procesrammen skal sikre at den studerende i forbindelse med praktikophold reflekterer over
1) hvordan den studerendes viden og kompetencer fra uddannelsen passer til det forventede videns- og kompetencegrundlag i praktikvirksomheden/ organisationen for medarbejdere, som udfører professionelle jobfunktioner indenfor den studerendes fagområde
2) hvordan den studerendes generelle kompetencer (sprogligt, matematisk, socialt og mht. almenviden) matcher praktikstedets krav og forventninger for medarbejdere, som udfører professionelle jobfunktioner indenfor den studerendes fagområde
3) hvordan den studerendes personlige kompetencer (personprofil, naturlige og tillærte sociale og samarbejdsmæssige færdigheder) matcher
praktikstedets krav og forventninger for medarbejdere, som udfører professionelle jobfunktioner indenfor den studerendes fagområde
4) hvordan praktikstedets jobrammer for medarbejdere, som udfører professionelle jobfunktioner indenfor den studerendes fagområde (f.eks. mht. arbejdstid, fleksibilitet, udviklingskrav- og muligheder) matcher den studerendes ønsker for fremtidig ansættelse og karriereudvikling

Procesrammen udvikles i projektet i et samarbejde mellem praktikvejledere/ koordinatorer fra alle UCN Teknologi uddannelsesafdelinger og pilottestes i efteråret 2019 på hhv. Datamatiker og Energimanagement uddannelserne.

Layman's description

Studerende på UCN's teknologiuddannelser gennemfører alle et praktikophold af 10-20 ugers varighed i en virksomhed eller organisation. Under praktikopholdet afprøver de studerende deres faglige viden på praktiske arbejdssituationer hos praktikværten - og afrapporterer deres refleksioner over denne omsættelse af teori til praksis.

Til gengæld anspores den studerende for nuværende ikke systematisk/konsekvent til også at benytte praktikperioden til at reflektere over egen jobparathed - gennem observation af job- og kompetencekrav for relevante fageksperter på praktikstedet og dialog med praktikværten.

Dette forsøger projektet at adressere ved at udvikle en procesramme som praktikvejledere ved UCN teknologiuddannelserne kan anvende i deres dialog med den studerende og praktikværten - før under og efter praktikopholdet. Procesrammen skal sikre at vejlederen får sat refleksionen - og processen for denne - på dagsordenen hos både studerende og praktikvært. Målet er at den studerende skal opnå en øget bevidsthed om egen jobparathed (og evt. behov for yderligere kompetencer som bør adresseres) som en yderligere gevinst ved det gennemførte praktikophold.

Procesrammen udvikles på UCN teknologiområdet med input fra alle uddannelsesafdelinger og pilottestes i efteråret 2019 på to udvalgte uddannelser.

Key findings

Målsætningen for projektet er at der inden projektperiodens udløb er udviklet og afprøvet en procesramme for praktikvejleders aktiviteter vedr. forberedelse, understøttelse og facilitering af refleksion ift. den studerende og praktikværten (og at denne omfatter både den planlagte refleksion og hvor-dan den knyttes sammen med den øvrige dialog om praktikforløbet). Den evaluerede procesramme er projektets leverance.


Leverancen skal være opdelt i handlinger (dialoger) før under og efter praktikforløbet (plan for den tidsmæssige progression i dialogprocesserne), og der skal i planen være tilknyttet konkrete værktøjer (hjælperedskaber/ guidelines/checklister) til hver enkelt dialog. Værktøjerne skal opsætte mål og succeskriterier for hvert enkelt stadie i dialogen med den studerende i praktik - og for dialogen med praktikværten hvor dette er relevant.

Procesrammen skal som minimum omfatte
1) Forberedende dialog med praktikværten inden praktikforløbets start (inkl. valg af dialogform) for etablering af forståelse for uddannelsens forventning til praktikværtens løbende dialog med den stu-derende om kompetencekrav (faglige, generelle, personlige) og jobrammer i virksomheden - og den studerendes refleksion herom
2) Forberedende dialog med studerende inden praktikforløbets start (evt. på klasse eller gruppebasis) for introduktion af beskæftigelses- og jobparathedsperspektivet
3) Proces for periodisk kontakt med den studerende (evt. kombination af skriftlig og mundtlig kontakt) under praktikforløbet og facilitering af den studerendes refleksion, herunder at indhente og vurdere feedback fra den studerende, som indikator for at refleksionen finder sted
4) Opfølgende dialog med den studerende (inkl. valg af dialogform) efter afsluttet praktikforløb for diskussion af refleksioner i et fremadrettet handlingsperspektiv (på basis af den studerendes identificerede kompetence-’gaps’ og/eller overvejelser om ønskede fremtidige jobrammer)

Succeskriterierne er:
1) at procesrammen indenfor projektperioden er afprøvet på min. to teknologiuddannelser – hvoraf 1 uddannelse skal være en ”stor og kendt” med forholdsvis specifik professionsprofil og 1 uddannelse skal være en mindre og nyere/knapt så kendt uddannelse med en mindre specifik professionsprofil (m.h.t. jobtyper for dimittender fra uddannelsen). Teknologiområdet har til afprøvningen udvalgt hhv. Datamatikeruddannelsen og PBA Energimanagement uddannelsen.
2) at procesrammen efter afprøvning er indledende evalueret og forberedt til tilretning inden næste praktikperiode i foråret 2020 på basis af evalueringsresultaterne
3) at praktikvejlederne på de omfattede uddannelser bakker op om procesrammen (og evalueringen af denne) og vurderer at denne vil føre til en styrket refleksion hos de studerende ifm. fremtidige praktikforløb
4) at procesrammen er tilstrækkeligt beskrevet til at en praktikvejleder som kender rammen uden større problemer kan introducere en ny kollega til rammens formål og praktiske anvendelse i forhold til både studerende og praktikværter.

Short titleUCN-T RPL19
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1931/12/19

Keywords

  • education, professions and jobs