Tandem-SYKL. Når samtalen fremmer forståelsen i natur/teknologi og matematik

Project Details

Description

Projektet undersøger, hvordan en intervention med SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) kan udvikles parallelt i fagene natur/teknologi og matematik i 3. klasse, så elevernes interesse for, deltagelse i og udbytte af disse fag styrkes. Vi vil undersøge og tilpasse positive internationale erfaringer med SYKL til den danske grundskole på det tidspunkt, hvor elevernes interesse for naturfagene falder markant. Natur/teknologi og matematik ses som to tandhjul, der trækker på den samme cykelkæde for at understøtte udviklingen af børns vedvarende oplevelse af interesse og ’agency’ i forhold til naturfænomener. Projektet kaldes derfor Tandem-SYKL. Kort sagt vil vi:
A.videreudvikle SYKL,
B.undersøge, om SYKL om SYKL er praktisk gennemførligt (feasibility),
C.måle udbyttet for eleverne (evaluere),
D.levere grundlag for, om projektet kan opskaleres, og i så fald hvordan.

I projektet indgår 15 3.-klasser, 30 lærere og cirka 300 elever, hvilket svarer til 450 interventionslektioner

Succeskriterierne for projektet er, at elevernes engagement i undervisningen forøges markant (vurderes systematisk med ‘Elev Deltagelse Profiler’), at manglende interesse kan imødegås med SYKL (vurderes via kvalitative interviews), at udbyttet af undervisningen øges i løbet af projektet (vurderes med Signaturopgaver), og at SYKL-didaktikken kan fungere i en i en dansk skolekontekst (vurderes gennem videoobservationer).

For at gøre resultaterne tilgængelige for alle lærere i de to fag stiller vi de udviklede undervisningskoncepter gratis til rådighed via en hjemmeside med instruktionsvideoer, elevopgaver og lærervejledning.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden med 4.8 millioner. Dertil kommer at KP medfinansierer 650.000kr.
Short titleTandem-SYKL
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2031/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.