Project Details

Description

Dette projekt har til formål at udvikle ny viden om matematisk opmærksomhed hos børn i alderen 0 til 6 år. Begrebet matematisk opmærksomhed bruges i dagtilbudsloven, som en del af læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science”, hvor der står at dagtilbud skal have fokus på ”børns medfødte talfornemmelse, fornemmelse for størrelser og dermed en begyndende matematisk opmærksomhed”. Det er ikke undersøgt hvordan kommuner og daginstitutioner tolker denne formulering og hvad de lægger i begrebet ”matematisk opmærksomhed”. Der er international forskning om børns tidligere matematiske opmærksomhed og dennes betydning for senere matematisk forståelse, men der er ikke stor fokus på dette i dansk forskning. Vi ved at børns additionsstrategier i 1. klasse har betydning for hvordan de klarer sig i 4. klasse, men vi ved ikke hvordan børns matematiske opmærksomhed eller manglede matematiske opmærksomhed får betydning for børnene senere i livet.

Forskningsspørgsmål:
Hvornår og hvordan bliver begrebet matematisk opmærksomhed en del af den danske lovgivning? Hvordan fortolker kommuner og daginstitutioner begrebet, og hvad gøres der konkret for at øge børns matematiske opmærksomhed i danske dagtilbud? Hvad viser dansk, nordisk og international forskning om børns tidlige matematiske opmærksomhed?

Key findings

Studiet vil bidrage med viden om hvornår begrebet matematisk opmærksomhed opstår i Danmark, og hvornår og hvordan det bliver en del af den danske lovgivning på dagtilbudsområdet. Der er flere konkrete materialer med formålet at øge den matematiske opmærksomhed hos børn, men der er ikke forskning som underbygger at materialerne virker. Vi vil undersøge hvad man undervises i på pædagogseminariet i forhold til matematisk opmærksomhed, og hvordan begrebet defineres her. Vi vil undersøge hvordan kommuner og dagtilbud fortolker begrebet og beskriver det i deres pædagogiske lærerplaner. Vi vil få overblik over dansk, nordisk og international forskning på området. Projektet skal danne grundlag for et større forskningsprojekt, hvor vi udvikler og undersøger virkningen af konkrete materialer til at fremme matematisk opmærksomhed blandt børn i 0 til 6 års alderen.
StatusFinished
Effective start/end date03/01/2002/01/22

Keywords

  • daycare institutions
  • preschools
  • children
  • mathematics
  • kindergartens

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.