Project Details

Description

Formålet med projektet, der gennemføres af otte forskere fra VIA i samarbejde med Aarhus Universitet og med støtte fra TrygFonden, er at undersøge, hvordan matematikundervisning i Danmark kan udvikles i et praksis- og træningsfællesskab blandt matematiklærere med metoder og materialer inspireret af tilsvarende undervisning i Singapore.
TRACK bygger altså på centrale principper fra curriculum for matematikundervisning i Singapore. Vi kalder dem for Singaporemodellen. Det er især problemløsning, en såkaldt model-metode samt en tydelig og begrundet faglig progression. Principperne i Singaporemodellen er mere eller mindre
velkendte for danske lærere. Det, der især adskiller denne tilgang fra den danske, er en meget konsekvent brug af disse principper gennem hele uddannelsesforløbet og betoningen af en sammenhængende faglig progression, hvor der hele tiden relateres bagud og fremad i forhold til det, eleverne arbejder med.
TRACK’s målgruppe er matematiklærere og elever i 4.-6. klasse. Som en del af projektet udvikler vi derfor undervisningsmaterialer ud fra Singaporemodellen, men tager afsæt i en dansk kontekst. Her kommer lærere og elever til at arbejde ud fra en problemløsende tilgang, med særligt fokus på forskellige repræsentationer, og som nævnt en tydelig progression.
Gennem tre skoleår vil lærerne skulle udvikle og skabe sig erfaringer med ny viden i egen praksis. I projektet vil vi undersøge, hvordan lærerne gennem den udvikling af egen praksis og med afsæt i andre undervisningsformer og -metoder kan styrke og udvikle arbejdet i matematikundervisningen herunder med marginalelever. Dvs. hvordan både elever med særligt talent og elever i vanskeligheder udfordres og støttes inden for klassefællesskabets rammer.
Short titleTRACK
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1830/06/22

Collaborative partners

Keywords

  • schools, courses and institutions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.