Trivselsprojekt 2020

Project Details

Description

I efteråret 2019 meddelte den danske regering, at de ville afsætte 25 mill. kr. med det formål at øge trivslen blandt unge studerende på de videregående uddannelser. Hensigten med puljen er, at uddannelsesinstitutionerne skal udvikle forskellige pilotprojekter. DMJX har i den forbindelse fået tildelt 400.000 kr. til det vi, i DMJX-regi, kalder for ’Trivselsprojektet’.
Selv projektet vil falde i to dele. Dels vil man inddrage en gruppe studerende i udviklingen af konkrete ideer til DMJX, dels vil man, også i samarbejde med de studerende, udvikle et nyt undervisnings/dannelsesforløb, der baserer sig på ideen om, at man kan bruge designtilgangen og designaktiviteter (også kaldet designtænkning) i sit liv.
Forløbet baserer sig på ideen om, at man kan bruge designtilgangen og designaktiviteter i sit liv til at fremme menneskers individuelle og samfundsmæssige trivsel og sundhed. I designfeltet repræsenterer det at bruge designtilgangen i sit liv en nyere praksis. I praksis- og populærlitteraturen har man set bidrag fra Birsel (2015) og især Burnett og Evans (2016) fra Stanford University har markeret sig med udgivelsen af deres bog ’Designing Your Life’. Forfatterne refererer til kurser på Stanford University der udbydes især til dimittender på Stanford. Her lærer dimittenderne designaktiviteter og forholdelsesmåder, der er del af designerens tilgang og faglighed. Også i designforskningen markerer sig et nyere felt, eksempelvis SIGWELL under Design Research Society, der har fokus på at skabe viden, udvikling og anvendelse af design med det formål at forbedre menneskers personlige og samfundsmæssige trivsel, lykke og sundhed (Cain, Petermans, Desmett m.fl). Eksempler på designaktiviteter kunne være at ’reframe’ dvs. at se og skabe nye perspektiver eller betydning af en sag, en situation eller centrale værdier i livet. Et andet eksempel er, at visualisere, bygge og sætte ting i verden. Eftersom tænkning ikke kun foregår i hjernen, men i hele kroppen (Varela et all 1992, Claxton, 2015) rummer designernes måde at ’tænke med hænderne’ på mange nye muligheder for fordybelse, refleksion og værdiafklaring (Sanders, 2002, Kolko, 2010, Sørensen, 2011, 2019).

Key findings

• 10 antropologiske dybdeinterviews af studerende på DMJX (kom.udd?)
• Kvantitativ undersøgelse af studerende på DMJX (antal endnu ikke besluttet)
(undersøgelsen kan eventuelt designes så den også rummer et element af kvalitativ undersøgelse, eks. at indlevere et foto, der illustrerer ’mis-trivsel’ på DMJX)
• Udvikling af personas af studerende på DMJX (med udgangspunkt i forskning samt egne undersøgelser)
• Co-creation og test med studerende af et forløb
• Udbydelse af forløb, dels som on-line forløb før studiestart samt en antal workshops på DMJX i første del af uddannelsen.
• Test af forløb med to udvalgte grupper, én uden intervention (sep. 2020) samt én med intervention (feb. 2021) De udvalgte grupper repræsenterer kommunikationsstuderende i henholdsvis Aarhus og København
• Rapportskrivning omkring forløb og testresultater
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Keywords

  • professional bachelor programmes

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.