Tværprofessionel dimmitendundersøgelse i VIASund

Project Details

Description

I projektet undersøges det, hvordan dimittender, der har modtaget specialpædagogisk støtte under professionsbacheloruddannelse i VIASund, deltager på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Projektet fokuserer på dimittender med en psykisk diagnose.
I undersøgelsen fokuseres endvidere på hvordan den specialpædagogiske støtte, der blev ydet under uddannelsen har haft betydning for overgang til arbejdsmarkedet mhp. at kvalificere denne vejledning.
Undersøgelsesresultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.