Tværprofessionelle diagnoseteams

Project Details

Description

Projektet udspringer af et oplæg fra dbio-Syddanmark med baggrund i rapporten fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Patienterstatningen: ”Veje til bedre diagnoser” (2019).
Ifølge rapporten har den diagnostiske proces været patientsikkerhedens blinde plet.
”Opgørelsen over afgjorte behandlingsskadesager i perioden 2009-2018 viser, at 14,5 % (13.000 ud af 90.000) af alle afgjorte behandlingsskadesager vedrører diagnosticeringsfejl. Anerkendelsesprocenten i disse sager er mere end dobbelt så høj (59 %) som i andre behandlingsskadesager, og udgør 29 % (7.629 ud af 26.477) af alle erstatningsgivende, anerkendte behandlingsskadesager i perioden.
Følgedød, dvs. når patientens død er en følge af den anerkendte behandlingsskade, er den mest alvorlige patientskade. Andelen af følgedød er næsten dobbelt så stor (1,8 gange større) i anerkendte sager med diagnosticeringsfejl end i andre anerkendte behandlingsfejl. Følgedød udgør 8,26 % af alle anerkendte sager med diagnosticeringsfejl. I den 10-årige periode, der er opgjort, har der været 630 sager, hvor patienterne er døde som følge af diagnosticeringsfejl, hvilket svarer til 63 følgedødssager årligt.”
Rapporten peger på, at en løsning til at forbedre patientsikkerheden er etablering af teamsamarbejde mellem forskellige fagpersoner, så lægen ikke er alene om den diagnostiske proces. Bioanalytikerprofessionen er omdrejningspunktet i den diagnostiske proces, hvorfor det er yderst relevant med et bioanalytikerfagligt udgangspunkt i udviklingen af teamsamarbejde omkring diagnostisk. Vi har ikke kendskab til at andre arbejder med dette på nuværende tidspunkt.
Formål: Udvikling, implementering og evaluering af modeller for diagnostisk tværgående teamsamarbejde omkring den diagnostiske proces.
Målgruppe: Sundhedsprofessionelle og studerende involveret i den diagnostiske proces. Bioanalytikere, fysioterapeuter, læger, radiografer, ergoterapeuter og sygeplejersker.
Projektet består af flere delprojekter, herunder:
• Evidensafdækning ved systematisk gennemgang af litteraturen
• Observationsstudier af den nuværende diagnostiske praksis (bachelor-projekter evt. tværprofessionelle)
• Afdækning af eksisterende datakilder f.eks. Patienterstatningens skadedatabase, der kan bidrage til at beskrive problemets omfang, karakter og mulige løsninger, herunder anvendelse af Artificial Intelligence
• Modeller for diagnostisk tværgående teamsamarbejde på baggrund af indsamlet evidens, observationer og viden fra eksisterende datakilder
• Evaluering af modeller evt. pilotprojekter med implementering af forskellige modeller (observationer og måling af effektparametre (endnu ikke defineret))
• Implementering af endelig model for tværprofessionelle diagnostisk samarbejdende teams på udvalgte kliniske afdelinger
• Evaluering af endelig model (observationer og måling af effektparametre (endnu ikke defineret))

Effekt: Forbedret diagnostisk proces - større præcision (færre unødvendige diagnostiske test og undersøgelser), hurtigere diagnose, færre diagnosefejl og ultimativt færre dødsfald.
StatusActive
Effective start/end date01/03/2131/01/25