Project Details

Description

Projektet består af udvikling af en differentieret uddannelsespakke på 120 lektio-ner/60 lektioner og et nyt undervisningsmateriale, baseret på den nyeste viden og forskning, samt tilbudsgivers erfaringer med tilsvarende projekter. Forløbet har til hensigt gennem interaktionsanalyse af deltagernes praksis at synliggøre pædagogernes praksisviden og gennem undervisningens og vejledningens dialoger at udfordre den med ny viden, baseret på et anerkendende, relations- og ressourceorienteret perspektiv på børns liv og læring. Hermed styrkes det pædagogiske personales kompetencer i forhold til at arbejde målrettet, systematisk og kvalificeret med børn generelt og med udsatte børn specielt, samt personalets kompetencer i forhold til gennem sprogvurdering at praktisere en inkluderende pædagogik, der tager højde for børns forskellige sproglige forudsætninger og støtter såvel sprogudviklingen som børns emotionelle, sociale og personlige udvikling.
StatusFinished
Effective start/end date31/12/0815/02/11

Collaborative partners

  • (lead)
  • Socialstyrelsen (Project partner)
  • NIRAS (Project partner)
  • University College Sjælland - Campus Roskilde (Project partner)
  • University College South Denmark (Project partner)
  • Center for Offentlig Kompetenceudvikling (Project partner)

Keywords

  • socially endangered children

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.