Udvikling af E-læringsmateriale med henblik på opgavekonstruktion. Materialet består af en applikation i form af et responsivt website, primært udviklet til smarthone

Project Details

Description

I hvert af sygeplejerskeuddannelsens moduler arbejder de studerende med skriftlige opgaver i form af prøver eller studieaktiviteter. Hensigten med prøver og studieaktiviteter er at afprøve de studerendes evne til at tænke logisk og stringent og systematisk i bearbejdning af empirisk materiale f.eks. interviews, tekster, observationer af patienter eller udvalgte fænomener i klinisk praksis. De skriftlige opgaver og studieaktiviteter er grundlæggende bygget op om en problembeskrivelse, et metodeafsnit, et afsnit hvor analyseresultater bearbejdes efterfulgt af diskussion og perspektivering.

Mange metodebøger og e-læringsmaterialer beskriver, hvordan en opgave er konstrueret (Rienecker og Jørgensen 2005, SCRIBO http://www.scribo.dk/). E-læringsmaterialerne og bøgerne er typisk karakteriseret ved at være generelle vejledninger, - dvs. at de henvender sig til alle studerende uanset uddannelse og fagområde. Materialerne er som oftest ordrige, hvilket afstedkommer, at budskaberne kan være vanskelige at forholde sig til. Som eksempler kan nævnes betydningen af at generere og analysere data, at lade problemformuleringen styre opgaven, at give opgaven struktur m.m.. De studerendes kompetencer og erfaringer kan på væsentlige områder adskille sig markant fra det, der forventes i uddannelsen. Navnlig i uddannelsens første moduler kan det være svært for de studerende at anvende generelle metodebøger.

I dag har næsten alle sygeplejestuderende en smartphone eller tablet, og generelt anvender mange studerende applikationer som supplement til undervisning og lærebøger. Fx applikationer til medicin-regning. En applikation er et individuelt redskab, som den studerende altid har lige ved hånden og kan gøre brug af, når lejlighed byder sig. Den kan bruges hvor som helst, og når som helst alt efter den studerendes behov. Stadigt flere studerende bliver fortrolige med at hente informationer på denne måde.

Et andet væsentligt aspekt ved applikationen er, at de studerende hurtigt kan danne sig et overblik over en opgaves enkelte elementer samtidig med, at der er mulighed for at zappe frem og tilbage mellem elementerne og mellem elementets forskellige dele: fra et element til et andet; fra beskrivelsen af elementet til eksempler; fra eksempler til kommentarer og relevante links.

Applikationen giver den studerende en alternativ mulighed for at visualisere opgavens elementer, og dermed er chancen for at opgaven opleves som meningsfuld og løses i overensstemmelse med kravene, stor.

Applikationen lægger sig i forlængelse af tidens trends.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1131/12/13

Keywords

  • learning resources
  • students

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.