Udvikling af kompetenceenhed ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

Project Details

Description

Projektet sigter mod etableringen af en fysioterapeutisk kompetenceenhed som ramme for etablering af monofaglige forsknings- og udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med praksis.
Ligeledes er kompetenceenhedens formål at tilgodese kontinuitet i samarbejdet med praksis således at der sker en akkumulering af viden til gavn for uddannelse og profession.
Arbejdet i kompetenceenheden planlægges således at klynger af bachelorprojekter under sammen emne skal generere en både bred og dyb viden indenfor et udvalgt fagligt område. Arbejdet med denne vidensproduktion kvalificerer de studerendes bachelorprojekter. På sigt vil den akkumulerede viden fra de studerende bachelorprojekter også kunne kvalificere undervisningen på professionsuddannelsen og yderligere kvalificere underviserne til projektarbejde. Derved vil uddannelsens studerende og undervisere tage del i professionsudvikling indenfor et fokuseret område.
Samtidig skal udviklingsarbejdet i kompetenceenheden skærpe Fysioterapiuddannelsen i Aarhus´profil. Dette udmøntes i at arbejde i kompetenceenheden sigter mod at kunne resultere i bidrag ved nationale og internationale konferencer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1031/12/12

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.