Udvikling af nyt design til jordvarmesonder

  • Alberdi Pagola, Maria (Co-researcher)
  • Sørensen, Jette (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet består af en videreudvikling af traditionelle jordvarmesonder til udveksling af varme i vertikale jordvarmeanlæg. Formålet er at udvikle, opstille og teste et vertikalt jordvarmeanlæg efter nye materiale- og designprincipper, der giver anledning til en maksimal varmeudnyttelse i forhold til den tilførte driftsenergi. Den mere effektive energiudnyttelse vil kunne nedbringe antallet af nødvendige boremetre og projektet vil føre til udvikling af helt nye og konkurrencedygtige typer af jordsonder, der vil kunne afsættes på det voksende marked i Danmark samt på sigt internationalt. Desuden vil det tilhørende anlæg konstrueres så dets markedspris bliver så lav, at det er attraktivt for almindelige forbrugere. Endeligt vil der med projektet blive opbygget ny viden om produktionsformer, anlægsdesign og anlægsdrift, som dels vil kunne komme de deltagende virksomheder og institutioner til gode og dels vil kunne åbne muligheder for yderligere udvikling med sigte på mere energirigtige og kommercielle design af decentrale varmeforsyningsanlæg.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1331/12/13

Keywords

  • geothermal heating

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.