Udvikling af undervisningsformer og styrkelse af lærerstuderendes IKT-kompetencer

  Project Details

  Description

  Projektets mål i en ikke prioriteret rækkefølge er:
  1. At udvikle undervisningsformer på læreruddannelsen
  2. At styrke de studerendes IKT-kompetencer gennem et fokuseret arbejde med at udvikle screencasts/videotutorials knyttet til undervisningen i linjefagene
  3. At styrke de studerendes kompetence til at arbejde med entreprenørskab i et professionsrettet perspektiv
  4. At undersøge hvordan tutorials før, under og efter undervisningen kan bidrage til at skabe gode læringssituationer i folkeskolen
  5. På længere sigt at etablere en national digital platform, eksempelvis gennem et samarbejde med www.emu.dk, hvor screencasts/videotutorials med et professionsrettet perspektiv kan udvikles, opbevares og anvendes af lærerstuderende, skoleelever og folkeskolelærer i forbindelse med undervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen.


  Kort indledende møde
  Der afvikles et kort indledende møde hvor projektet skitseres for praktikgrupperne, med sigte på at grupperne kan iværksætte et samarbejde med den enkelte praktikskole omkring arbejdet med videotutorials i undervisningen.

  Kursus
  Inden praktikken gennemføres et kursus for ovenstående praktikgrupper af cirka 6 timers varighed Indholdet i dette kursus kan eksempelvis være følgende:

  a. Introduktion til den software der kan anvendes i forbindelse med udviklingen af tutorials
  b. Kreativt og innovativt arbejde med selve udviklingen af fagrelevante tutorials
  c. Kreativt og innovativt arbejde med udvikling af undervisningsformer der knytter særligt an til anvendelsen af tutorials før, under og efter undervisningen i folkeskolen
  d. Præsentationer af hvordan de enkelte praktikgrupper vil iværksætte projektet på de enkelte praktikskoler, herunder praktiske eksempler på hvordan grupperne forventer at anvende tutorials før, under og efter undervisningen i praktikken.

  Vejledning
  De enkelte praktikgrupper modtager deres almindelig praktikvejledning, men med det særlige forhold at både deres almindelige praktiklærer og tovholder(e) på projektet er til stede. Tovholderens rolle vil primært være at opsamle erfaringer på, hvilke udfordringer de enkelte praktikgrupper sidder med i forbindelse med projektet, samt hvordan projektet tænkes sammen med de mange andre mål og opgaver den studerende skal have fokus på i praktikken.

  Praktikbesøg
  En tovholder fra projektet besøger de enkelte praktikgrupper på skolerne, med henblik på at indsamle erfaringer med hvordan videotutorials kan bidrage til at skabe gode læringssituationer i undervisningen.

  Interview
  En tovholder fra projektet interviewer efter praktikken de implicerede studerende, linjefagsundervisere, praktiklærere samt udvalgte elever fra de enkelte praktikskoler med henblik på at indsamle kvalitativ data/empiri der kan skabe baggrund for i en rapport at svare på følgende:
  a. Hvordan oplever de studerende at deres IKT-kompetencer i et professionsrettet perspektiv er blevet øget?
  b. Har de studerende en oplevelse af at de efter projektet er blevet mere kompetente til at arbejde med entreprenørskab i undervisningen?
  c. Hvordan har de studerendes arbejde med videotutorials i praktikken bidraget til frugtbare læringssituationer?
  d. Hvordan kan arbejdet med videotutorials fremadrettet bidrage til at udvikle undervisningsformer på læreruddannelsen?
  e. Hvordan kan vi fremadrettet som læreruddannelse, i samarbejde med folkeskolen, bidrage til at etablere en fælles digital platform til opbevaring og udvikling af videotutorials.

  Rapport
  Rapporten udarbejdes af Lars Hansen og Thomas Seiger Behrens

  Præsentation på fælles møde
  Rapporten præsenteres på et fælles møde, og der lægges op til videre arbejde i samarbejde med studerende, medarbejdere og ledelse.


  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/1230/06/13

  Keywords

  • teacher education

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.