Undersøgelse af kvalitet i dagtilbud

Project Details

Description

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), UCN og PHA gennemfører i 2019 en undersøgelse af kvaliteten i kommunale dagtilbud for 3-5-årige. Undersøgelsen foretages på ca. 180 stuer/børnehavegrupper i 90 tilfældigt udtrukne kommunale dagtilbud. Institutionerne udgør et repræsentativt udsnit, og undersøgelsens resultater vil dermed kaste lys over kvaliteten af alle kommunale dagtilbud for 3-5-årige i Danmark.
StatusFinished
Effective start/end date31/03/1931/05/20

Collaborative partners

  • Danmark Evalueringsinstitut (Project partner) (lead)
  • University College Absalon (Project partner)

Keywords

  • research designs, theory and method
  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.