Undervisning i praktisk færdighedsudøvelse i en digital tid - Didaktisk udvikling i sundhedsuddannelserne under coronapandemien.

Project Details

Description

Et særligt kendetegn ved sundhedsuddannelser, er der undervisning i praktiske færdigheder indenfor de specifikke professioner. Dette er f.eks. tilegnelse af praktiske færdigheder så som, pipettering, forflytning og undervisningen foregår ofte i professionslokaler og med anvendelse af professionsartefakter. Oftest ligger der teoretisk undervisning forud for undervisningen i praktisk færdighedsudøvelse i professionslokalerne. I lyset af Coronapandemien: Projektet er et internt VIA pilotprojekt, med formålet at undersøge de didaktiske overvejelser i forbindelse med undervisning i praktiske færdigheder i professionslokalerne og anvendelse af online undervisningselementer, på Ergoterapeut-, Bioanalytiker- og Sygeplejerskeuddannelserne.
StatusFinished
Effective start/end date10/08/2001/07/21

Keywords

  • didactics

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.