Undringsbaseret entrepenørskabsundervisning

Project Details

Description

1.På forskningsbaseret grund afprøve og videreudvikle undringsbaseret entrepenørskabsundervisning i sygeplejerske- og pædagoguddannelser i VIA, som kan fremme entrepenørskab og innovation ved at:

a.Fremme de studerendes person-faglige identitet, motivation for, dybere forståelse af og ’forskende’ tilgang til de teorier og begreber deres kernefaglighed rummer. Altså en forankring i sig selv og i professionen.
b.Inspirere de studerende til at gå ud på kanten af egen faglighed, ved at støtte de studerendes åbenhed og undren. Altså inspirere de studerende til at tænke åbent, nyt og på tværs af de vanlige grænser.
c.Fokusere på den entrepenørielle proces, som ligger i professionernes kernefaglighed. Dvs. den udvisning af intuitiv og taktfuld bedømmelse af, hvad der vil være det “rigtige svar eller handling” i netop dette møde med netop dette menneske – og den åbenhed for sagen og improvisationsevne, som er forudsætningen for, at blive en god professionsudøver.
d.Fremme de værensformer eller egenskaber, som ifølge forfatterne af bogen Entrepenørskabsundervisning (Bager et al. 2010), fremmer innovativ tænkning, nemlig: “autencitet, nærvær, personligt engagement og faglig involvering”.

2.Styrkelse af undervisere i VIA´s evner til at bidrage til ovenstående. Dvs. kompetenceudvikling af undervisere ansat i VIA samt, for sygeplejerskeuddannelsens vedkommende, kompetenceudvikling af enkelte nære kliniske samarbejdspartnere.
StatusFinished
Effective start/end date03/09/1201/06/15

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aalborg University (Project partner)
  • VIA University College (Project partner)

Keywords

  • innovative teaching
  • innovation and entrepreneurship
  • professional bachelor programmes
  • contracting courses

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.