Værdisættelse af bæredygtigt byggeri (VABB)

Project Details

Description

Dette projekt fortsætter som: Bæredygtig vækst.

Byggebranchen hungrer i dag efter en værdisættelse af mere ”bløde” værdier som fx reduceret sygefravær og øget indlæring eller optimeret designproces, som kan styrke beslutningsgrundlaget inden valget træffes, om hvorvidt en bygning skal opføres bæredygtigt eller ej.

VABB analyserer forskellige aspekter i byggeprocessen til bæredygtigt byggeri, og udarbejder veldokumenteret fakta om fordelene ved bæredygtigt byggeri baseret på både ny viden, eksisterende viden koblet til nye modeller udviklet i projektet samt empiriindsamling fra byggebranchen.

VABB søger at skabe et bredere beslutningsgrundlag, baseret på viden og erfaring fra byggebranchen kombineret med udvikling af nye metoder til at højne produktiviteten i design- og byggeprocessen. Der vil blive arbejdet målrettet mod at skabe viden til en værdibetragtning af bæredygtigt byggeri i modsætning til den økonomiske betragtning, der stort set udelukkende benyttes i dag.

VABB er organiseret omkring et hovedprojekt med emnet Værdisættelse af bæredygtigt byggeri. Hovedprojektet er understøttet af fem delprojekter, der med hver sit emne indenfor det bæredygtige byggeri, samlet set udgør et stærkt og bredt funderet bud på, hvordan totalværdi i et byggeri skal vurderes og værdisættes.

De fem delprojekter vil hver især bidrage med ny viden til værdisættelse af det bæredygtige byggeri, og dermed skabe et styrket beslutningsgrundlag for denne type byggeri.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/15

Collaborative partners

  • (lead)
  • Frederikshavn Kommune (Project partner)
  • SmartCity Erhvervsdrivende Fond (Project partner)
  • Hospitalsenheden Vest (Project partner)

Keywords

  • energy renovation
  • sustainable construction
  • midwifery
  • energy efficient buildings
  • health technology

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.