Project Details

Description

Forskningsprojektet er rettet mod værdiskabelse og indre motivation, for hvis entreprenørskabsforløb skal give eleverne lyst til læring, så fordrer det et handlende element - der skal ske en autentisk værdiskabelse. Forskningsprojektets empiri er hentet fra to casestudier fra en friskole.
Short titleVærdiskabelse i grundskolen
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1930/06/21

Keywords

  • public school
  • contracting courses

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.