Project Details

Description

Projektet Væredygtige Unge i Naturen arbejder for at styrke mental sundhed hos børn og unge, der er anbragt på døgninstitution. Formålet er, gennem samskabelse med de unge og institutionernes medarbejdere og ledere, at udvikle og afprøve en natursocial indsats, der ved at understøtte de unges udvikling af kompetencer og fællesskaber fremmer deres trivsel og livsmestring. Indsatsen rummer oplevelser, bevægelse og mad i naturen og retter sig dermed også mod at fremme de unges
fysiske sundhed.

Projektet tager udgangspunkt i Red Barnet’s definition af natursocialt arbejde, hvor naturen danner ramme for fællesskab og sociale aktiviteter, der kan styrke den psykosociale trivsel. Samtidig tager projektet afsæt i væredygtighed, et metabegreb der dækker over to dimensioner af menneskers måde at være i verden på, 1) vores ageren i forhold til os selv, og 2) vores ageren i forhold til omverdenen. Følelse af livsmestring er en forudsætning for, at et ungt menneske kan agere på egne ønsker og behov, og sociale kompetencer er nødvendige for at kunne indgå i personlige fællesskaber samt uddannelses- og arbejdsfællesskaber. At mestre sit liv og kunne tage del i fællesskaber både fordres af og medfører god trivsel, og i et væredygtighedsperspektiv er trivsel, livsmestring og fællesskab forudsætninger for, at vi kan blive sunde, velfungerende og selvforsørgende mennesker i et samfund.

Mange vigtige ungdomsår leves på døgninstitutioner, og der er brug for innovative indsatser, som kan fremme gode, sunde liv for anbragte unge. Naturen som samarbejdspartner har et særligt potentiale i arbejdet med mennesker i sårbare positioner. Naturen fjerner fokus fra det negative, fx sygdom og ensomhed, som tynger humør og udfoldelsesmuligheder. Undersøgelser viser, at hjernen undergår positive forandringer, når mennesker opholder sig i områder med naturelementer som rindende vand, udsigtspunkter, høje træer, huler m.v., og nogle forskere kæder mekanismen sammen med vores urhjerne og disse elementers betydning for vores overlevelse.

Ophold, bevægelse eller træning i naturen har vist sig at påvirke menneskers mentale sundhed ved at reducere stress, angst, posttraumatisk stress og depression og ved at øge immunfunktion, trivsel, selvværdsfølelse, humør samt kognitive evner. I samskabelsesprocesser med de unge og institutionernes medarbejdere og ledelse udvikler projektet aktiviteter målrettet relationsdannende oplevelser med bevægelse, sund mad og udeliv. Igennem tværprofessionelle metoder arbejder vi dybdegående med transformationen fra sårbar til væredygtig.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og gennemføres i et tværsektorielt partnerskab, der består af seks døgninstitutioner på Sjælland, Naturvejledning Danmark og tre centre på Professionshøjskolen Absalon (PHA). De tværprofessionelle fagkompetencer udgøres af pædagogisk og terapeutisk personale på døgninstitutionerne, naturvejledere fra Naturvejledning Danmark samt socialpædagoger fra Center for Pædagogik (PHA), fysioterapeuter og ernæring- og sundhedsprofessionelle fra Center for Sundhed og Rehabilitering (PHA) og ledelseskonsulenter fra Center for Ledelse og Organisering (PHA).

I projektet Væredygtige Unge i Naturen arbejder vi på tværs af social- og sundhedssektoren med fokus på både børne- og ungeperspektivet, medarbejderperspektivet og ledelsesperspektivet. Samarbejdet med Naturvejledning Danmark binder det social- og sundhedsfremmende arbejde sammen i en naturkontekst, der giver projektet potentiale til at skabe ny viden om natursociale indsatser’s betydning for sårbare unges livsmestring, trivsel og sundhed.

Kontaktpersoner:

Naturvejledning Danmark: Koordinator, Lena Andreassen ([email protected])
Professionshøjskolen Absalon: Projektleder og koordinator, Nina Odgaard Nielsen ([email protected])


Short titleVæredygtige Unge i Naturen
StatusActive
Effective start/end date01/03/2428/02/27

Collaborative partners

 • Naturvejledning Danmark (Joint applicant)
 • (lead)

Funding

 • Novo Nordisk Fonden: DKK4,997,868.00

Keywords

 • action competence
 • youth in care
 • promoting health
 • movement
 • nutrition
 • coping
 • children in care
 • socially endangered people