VIA og e-ressourcerne – projekt til øget kvalificeret brug af e-bøger og e-ressourcer

Project Details

Description

Projektet undersøger det danske fag-e-bogsmarked efteråret 2011 i en bibliotekssammenhæng med udlån af danske e-bogtitler til studerende i tæt samarbejde med undervisere, og projektet undersøger en central elektronisk ressources (Nursing Reference Center) relevans i tæt samarbejde med undervisere og uddannelser.
Projektet skal medvirke til at sikre et bedre beslutningsgrundlag for VIA Bibliotekerne og for professionshøjskolebibliotekerne i omprioriteringen fra fysiske materialer til digitale
Projektets resultater

Vi har i VIA bibliotekerne opnået ny indsigt i danske e-bøger og udlån og formidling af danske e-bøger til studerende, samt oplevet en positiv respons fra studerende.
Udbudet til biblioteksudlån af danske e-bøger vurderes af projektet som alt for lille i efteråret 2011. Derfor ser vi frem til et bedre dansk e-bogsudbud fra forlagene, evt. formidlet gennem ereolen.dk i de kommende år, hvis denne materialekategori skal blive rigtigt interessant for VIA Bibliotekerne.
Projektet vurderer, at en aftale ”Fast betaling for adgang (platform-fee)”, til en samling relevante e-bogs titler, som igen afhænger af mulighed for print, længere udlånsperioder vil være mest interessant for professionshøjskolernes biblioteker, og det vil være oplagt at afprøve dette koncept i et pilotprojekt i samarbejde med interessenterne på det danske e-bogs marked.

Nursing Reference Center (NRC) er stillet til rådighed for VIA studerende og har vist sig at være et meget værdifuldt selvstændigt supplement til VIAs og VIA Bibliotekernes andre e-ressourcer. Der er hurtigt opstået stor interesse om ressourcen, og den vil blive meget benyttet, når kendskabet til NRC bredes ud til alle VIA Sygeplejerskeuddannelsens udbudssteder.

Projektet kan konkludere, at der skal afsættes ressourcer til et tæt samarbejde mellem fagundervisere og bibliotekarer, som forudsætning for såvel en omhyggelig vurdering af en central e-ressource samt optimal anvendelse og integration af denne i undervisningen.
StatusFinished
Effective start/end date15/06/1131/12/11

Keywords

  • librarian

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.