Viden udviklingsnetværk; Social- og specialpædagogik.

 • Søndergaard, Steen (Co-researcher)
 • Skaptadóttir, Steinunn (Co-researcher)
 • Hansen, Hanne (Co-researcher)
 • Jacobsen, Caroline (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  EMNEGRUPPE: MEDBORGERSKAB, DELTAGELSE OG FÆLLESSKAB
  Caroline Jacobsen. Steen Søndergaard, Steinunn Skaptadottir, Hanne Hansen
  Indkredsning af emne (sep. -dec. 2009)
  Efteråret blev brugt til begrebsdefinitioner og diskussioner dels af specialpædagogik og socialpædagogik generelt og dels af hvad medborgerskab, deltagelse, fællesskab betyder i forhold til mennesker i udsatte positioner. Som fælles litteratur har vi brugt bøgerne Rune Sarromaa Hausstätter: ”Specialpædagogiske dilemmaer” samt Karen Healey: " Socialt arbejde i teori og kontekst". Samtidig med diskussionerne undersøgte vi feltet for god praksis, dvs. projekter som på forskellig vis kunne illustrere begreberne og være interessante at besøge. Valget faldt på leve – og bosted Hertha i Herskind, samt bosted Skovsgård, Skovsgård Hotel og arbejdstilbud Råd og Dåd i Brovst.
  Besøg på projekter: (jan. 2010)
  Besøg på Hertha:
  Hertha er et levefællesskab inspireret af Rudolf Steiners ideer, hvor 20 udviklingshæmmede voksne bor i et landsbyfællesskab sammen med ca. 100 landsbyboere. Hertha tilbyder arbejdsmuligheder til de udviklingshæmmede i bageri, landbrug, gartneri, vævestue, køkken, drama og teater. Der lægges vægt på at den produktion som de udviklingshæmmede deltager i både har en nytteværdi og en social funktion. http://www.hertha.dk
  Besøg på Skovsgård Hotel, Råd og dåd samt botilbud:
  Hotellet og Råd og dåd er arbejdstilbud til mennesker i udsatte positioner ansat på særlige vilkår, heraf nogle fra det nærliggende botilbud. Disse projekter bygger på de såkaldte PHIL-ideer (P=Produktion, H=Handicap, I=integration, L=Lokalsamfund) og er iværksat af Carl Christensen www.carldialog.dk (med link til de tre projekter)
  Gennem disse besøg har vi indsamlet viden om projekternes historiske og idemæssige baggrund, samfundsmæssig og pædagogisk tænkning, brugernes/borgernes oplevelse af deltagelse i fællesskab og lokalsamfund samt det pædagogiske personales refleksioner over profession og faglighed.
  Refleksioner over besøg, begreber og deres anvendelse i undervisning. (feb.-maj 2010)
  Besøgene var en succes. Det var fagligt udbytterigt og afstedkom mange diskussioner i gruppen. Vi har diskuteret betydningen af det pædagogiske grundsyn af f.eks. Steiner pædagogik versus frigørende pædagogik med empowerment perspektiv. Andre diskussioner og grundlæggende temaer som vi har diskuteret er:
  Socialøkonomiske virksomheder: Hvordan iværksætte, hvilken pædagogik, inklusion på arbejdsmarked af mennesker i udsatte positioner, meningsfuldhed og fællesskab.
  Produktion: Betydningen af at skulle noget sammen, at man kan bruges til noget og deltage i (lokal)samfundet.
  Medborgerskab og fællesskab: Betydningen af at skabe ligeværdighed i relationer og positioner, selvom nogle er ansat i på særlige vilkår.
  Rettigheder: Brud med pseudo-arbejdsmarked, demokrati og indflydelse i fællesskab og lokalsamfund – reelt eller formelt, brugerens rettigheder i forhold til bosteder og arbejdspladser.
  Lokalsamfund: Mødet og samspillet mellem institutionsudvikling og lokalsamfund.
  Pædagogiske iværksættere og ildsjæle: Overholdelse af arbejdstid og – regler i forhold til en fleksibel institutionel kultur. Pædagogisk nytænkning og institutionsudvikling/institutionskritik.
  Inklusion: Gode eksempler på vellykket inklusionspraksis.
  Pædagogens rolle: Samarbejde med andre professioner, produktion som det fælles tredje og omdrejningspunkt i samværet, empowerment.
  Vi har mødt gode eksempler/gode fortællinger om medborgerskab, deltagelse, og fællesskab for voksne i udsatte positioner. De steder vi besøgte illustrerede hvor vigtigt arbejdsmarked og lokalsamfund er, når det bruges aktivt i pædagogisk tænkning og praksis i arbejdet med inklusion. De gode eksempler/fortællinger er blevet brugt i undervisning i forbindelse med specialiseringen.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/0901/09/12

  Keywords

  • intellectually disabled

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.