vild velfærd - – udvikling af alternative velfærdsorganiseringer i forhold til arbejdet med marginaliserede børn, unge og unge voksne.

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Social Sciences

    Computer Science