Virtuelle simuleringer og databrug i folkeskolen

  Project Details

  Description

  Mens virtuelle simuleringer i stigende grad bliver brugt på universiteter og
  ungdomsuddannelserne er erfaringerne endnu begrænsede i folkeskolen. Projektet skal bidrage med ny viden om, hvordan lærere og elever anvender og oplever virtuelle simuleringer i form af virtuelle laboratorier i naturfagsundervisningen i folkeskolen - hvilke potentialer og udfordringer oplever de? Herunder hvordan lærerne kan bruge data fra de virtuelle laboratorier til evaluere og udvikle deres undervisningspraksis samt få indblik i elevernes læring.
  Short titleVirtuelle simuleringer
  StatusNot started

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.